Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

 1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst zijn alle leveringen, aanbevelingen, werkopdrachten,  overeenkomsten  en facturen onderworpen aan de hierna vermelde voorwaarden.
 2. De klant wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door haar mondelinge, schriftelijke, telefonische, per e-mail, per fax of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging.

2. Offertes

 1. Offertes zijn geldig tot 30 dagen na de datum vermeld op de offerte.
 2. Alle gegevens zijn onder voorbehoud van eventuele fouten.  De gehanteerde tarieven zijn steeds geldig op het moment van de offerte en vormen geen prijswaarborg voor de toekomst.
 3. Samengestelde offertes verplichten de leverancier niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de opdracht tegen een gedeelte van de opgegeven prijs.

3. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn inclusief recupel en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Alle prijzen en informatie op de website of andere publiciteitsvormen, zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

4. Bestellingen

 1. De persoon die de bestelling of opdracht plaatst in naam van de opdrachtgever wordt verondersteld daartoe gemachtigd te zijn. Hij draagt samen met zijn lastgever alle verantwoordelijkheid tegenover derden.
 2. Bestellingen of opdrachten kunnen slechts gewijzigd worden na schriftelijk akkoord van beide partijen omtrent de wijzigingen en de gevolgen voor de prijs en leveringsdatum.

5. Annulering

 1. Bestellingen en opdrachten kunnen slechts geannuleerd worden mits schriftelijke toestemming van de verkoper.  De annulering moet plaatsvinden voor de werkzaamheden aan de opdracht zijn begonnen.
 2. In geval de opdrachtgever de opdracht annuleert, is er een forfaitaire vergoeding verschuldigt van 20% van het bestelbedrag.
 3. Bestellingen van domeinnamen kunnen niet geannuleerd worden.

6. Leveringen

 1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst zijn vermelde leveringstermijnen louter informatief en niet bindend.  
 2. In het geval een bindende levertermijn schriftelijk werd overeengekomen, loopt deze termijn van de eerste werkdag na het betalen van het voorschot voor de overeengekomen verkoop of dienstverlening.  Deze termijn wordt automatisch verlengd met verlofperiodes die binnen deze termijn vallen, periodes van overmacht aan de zijde van de verkoper of bij het optreden van onvoorziene problemen bij de uitvoering van de opdracht of wanneer de klant wijzigingen aan de opdracht verzoekt.
 3. De overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de documenten, tekeningen, afbeeldingen, modellen, foto's, teksten, enzovoort, evenals bij het terugzenden van verbeterde proeven of het uitstellen van samenkomsten, in gebreke is gebleven.  Bij gedeeltelijke of niet-aanlevering van informatie of materiaal, voert de verkoper de opdracht uit naar eigen goeddunken en vermogen in de geest van de overeenkomst.
 4. Als de uitvoering van een bestelling of dienstverlening voor een onbepaalde tijd dient te worden stopgezet op verzoek van de klant, dan vallen eventuele extra kosten ten laste van de klant.
 5. Laattijdige levering mag, behoudens tegenstrijdig beding, geen aanleiding geven tot weigering van de levering en zal geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.  Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever worden medegedeeld.
 6. Overschrijding van enige termijn zal de opdrachtgever nooit recht geven op ontbinding en/of opschorting van zijn verplichtingen uit andere contracten.

7. Betalingen

 1. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke overeenstemming, zal er een voorschot van 20% op het voorziene totaalbedrag inclusief BTW van elk order betaald worden vooraleer de uitvoering van de opdracht en/of bestelling gebeurt.
 2. Alle facturen moeten betaald worden binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst.
 3. Alle betalingen moeten zonder aftrek of verrekening geschieden door overschrijving op de bankrekening van de verkoper, vermeld op de factuur.
 4. De klant heeft geen recht op korting contant behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst.
 5. De verkoper behoudt zich het recht om diensten op te schorten bij niet of laattijdige betaling van de factuur.  De opschorting van de diensten heffen onder geen enkel beding de betalingsverplichting op.  Geleverde goederen of diensten blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verschuldigde hoofdsom, plus eventuele kosten en intresten. Kosten voor desactivatie van webhosting- of domeinnaamdiensten worden hierbij in rekening gebracht volgens de actuele regietarieven.
 6. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling per maand een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet. Eveneens wordt een forfaitaire vergoeding van 12% op het factuurbedrag aangerekend, met een minimum van € 50, als schadebeding, zelfs indien er uitstel van betaling wordt toegekend.  In deze vergoeding zijn administratie-, protest- en gerechtskosten niet inbegrepen, deze kosten zijn eveneens ten laste van de schuldenaar.
 7. Bij laattijdige of niet-betaling worden automatisch alle andere verschuldigde betalingen, ook nog niet vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de vooraf toegestane betalingsvoorwaarden.  Voor alle verschuldigde betalingen vervallen alle eventuele toegekende prijsvoordelen en kortingen.
 8. Bij niet-betaling worden automatisch alle andere bestellingen waarvan de werkzaamheden nog niet werden aangevat, geannuleerd ten laste van de klant.

8. Klachten

 1. Alle klachten omtrent de diensten, leveringen of inhoud van de factuur, moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur gebeuren via aangetekend schrijven en zij schorsen in geen enkel beding de betalingsverplichting op.   De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot het bedrag van de gefactureerde diensten of goederen.

9. Aansprakelijkheid

 1. Indien er een toerekenbare tekortkoming is van de verkoper in het nakomen van de overeenkomst, is deze slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de ontbrekende prestaties of geleverde zaken.  De verkoper is niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade zoals bijvoorbeeld indirecte schade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 2. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie via het Internet en is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 3. De verkoper is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverde materiaal.
 4. De verkoper is er niet toe gehouden ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, magnetische banden, diskettes, cd-rom’s, programma’s, enz. te bewaren.  Alle projecten, technische of andere gegevens, modellen, tekeningen en grafische goederen zoals films, selecties, enz., aangemaakt in functie van een opdracht blijven ten alle tijde eigendom van de verkoper en kunnen niet opgeëist worden door de klant.
 5. De verkoper heeft te allen tijde het recht geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden of technische interventies.  De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke uitval van het systeem.
 6. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die de verkoper mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 7. De opdrachtgever vrijwaart de verkoper voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van de verkoper.
 8. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

10. Vertrouwelijkheid

 1. Elke partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

11. Ontbinding, beëindiging en opschorting

 1. Indien de opdrachtgever één van zijn verplichtingen niet nakomt, staking van betaling aanvraagt of in staat van faillissement verkeert, heeft de verkoper het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, alle of bepaalde met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden en alle bestellingen waarvan de werkzaamheden nog niet werden aangevat te annuleren, onverminderd andere aan de verkoper wettelijk toekomende rechten. Alle verschuldigde betalingen aan de verkoper worden dan dadelijk opeisbaar.

12. Webhosting en domeinnamen

 1. Bij registratie van een domeinnaam aanvaardt de klant de voorwaarden van de respectievelijke officiële registratie-instantie.
 2. Domeinnaam- en webhostingovereenkomsten worden na de vervaldatum automatisch verlengd met dezelfde periode.  Deze overeenkomsten kunnen opgezegd worden via aangetekend schrijven tenminste 2 maanden voor de vervaldatum.
 3. De webhosting mag niet gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder voorafgaande toestemming van de auteur, materiaal verboden door het Belgisch recht of materiaal bedoeld om schade te berokkenen aan derden.
 4. Het versturen van spam via de geleverde webhosting is ten strengste verboden.  Het versturen van spam die verwijst naar inhoud gepubliceerd op de webhosting, al dan niet via externe servers, is ten strengste verboden.
 5. Indien de webhosting de opslagruimte- of dataverkeerlimieten overschrijdt, worden hiervoor kosten in rekening gebracht.  Op verzoek van de klant kan steeds een upgrade van het webhosting–pakket gebeuren.

13. Eigendomsrecht

 1. Alle rechten van intellectuele en industriële aard met betrekking tot onder meer geleverde software, systemen, ontwerpen en grafisch materiaal behoren tot de verkoper.  Na volledige betaling van de opdracht verleent de verkoper onbeperkt gebruiksrecht in tijd.
 2. Bij beëindiging van de samenwerking kan de klant beschikken over de website-bestanden en -database in de staat zoals deze zich bevinden.  De verkoper staat verder niet in voor de integriteit en migratie naar een andere omgeving van deze materialen.

14. Wijzigingen van de voorwaarden

 1. De verkoper behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum.
 3. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen verkoper en opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

15. Toepasselijk recht

 1. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.  Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement Gent.
 2. Zowel de verkoper als de klant aanvaarden schriftelijke elektronische communicatie als bewijsmiddel.